Giá trị cốt lõi

✓ Chất lượng của sản phẩm và dịch vụ là tối thượng.

✓ Chính trực và trung thực là nền tảng.

✓ Kiến tạo sự hoàn mỹ và an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng trong từng sản phẩm.

✓ Kiên trì hành động với giải pháp sáng tạo, hoàn thành đúng tiến độ.

✓ Uy tín và trách nhiệm trước người lao động và khách hàng.

✓ Chia sẻ những giá trị nghệ thuật, kinh nghiệm nghề nghiệp nhằm truyền tải nguồn cảm hứng cuộc sống cho cộng đồng.