Dịch vụ

Điều khoản sử dụng dịch vụ

Để được sử dụng dịch vụ hỗ trợ tài chính, khách hàng cần đáp ứng được các điều kiện sau:

  • Khách hàng là công dân Việt Nam, có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự
  • Có độ tuổi từ 20 tuổi đến dưới 60 tuổi (đối với nữ) và 65 tuổi (đối với nam)
  • Có hộ khẩu/KT3 tại tỉnh/thành phố nơi ngân hàng cho vay có trụ sở
  • Có thu nhập thường xuyên, ổn định đảm bảo trả nợ đúng hạn
  • Có tài sản đảm bảo phù hợp với yêu cầu của ngân hàng cho vay
  • Không có nợ xấu tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào
  •  Đáp ứng các yêu cầu khác theo quy định của tổ chức cho vay